kalendarium
Poniedziałek, 2018-10-22
Imieniny:
Haliszki, Lody
kalendariummenumenupoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
+1
+13°
+
Koszyce
Wtorek, 03
Środa   +17° +
Czwartek   +13° +
Piątek   +14° +
Sobota   +10° +
Niedziela   + -1°
Poniedziałek   + -5°
http://koszyce.szkolnastrona.pl/container/102-2152.jpg

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Jesteś tu: » Strona główna » PRZEDSZKOLE » Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                         Dyrektor Centrum Oświatowego  Nr 11A/2014/15  

 

 

    REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

W CENTRUM OŚWIATOWYM W KOSZYCACH

  

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. Dz.U. z 2014r poz.7),

Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  2001 r., Nr 61, poz. 232 z późn. zm.),

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) (tekst ujednolicony z dnia 28 stycznia 2013 roku)

  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przedszkole w Koszycach jest placówką publiczną, która prowadzi rekrutację dzieci na podstawie zasad powszechnej dostępności oraz kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Rekrutację dzieci do Przedszkola w Koszycach ogłasza Dyrektor Centrum Oświatowego w Koszycach.

3. Informacja o rekrutacji do Przedszkola w Koszycach oraz jej terminach publikowana jest:

 

 • na terenie przedszkola,
 • w budynkach Centrum Oświatowego w Koszycach,
 • na stronie internetowej Centrum Oświatowego.

 

4. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wydawane są i przyjmowane (po wypełnieniu)w sekretariacie Centrum Oświatowego /znacznik nr 2/

5. Wypełnione karty zgłoszenia są rejestrowane po sprawdzeniu dokładności danych.

6. Karty zgłoszenia mogą być składane osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) oraz przez inne osoby upoważnione przez rodziców, a także przesyłane pocztą na adres szkoły.

7. O terminie wpływu karty zgłoszenia przesłanej drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie gminy Koszyce.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko 
w wieku 2,5 lat.

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 10 rok życia.

4. Dzieci spoza Gminy Koszyce mogą być przyjęte do przedszkola, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami, jedynie za zgodą organu prowadzącego.

5. Liczbę miejsc wolnych w przedszkolu określa corocznie dyrektor Centrum Oświatowego
w porozumieniu z organem prowadzącym. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.                                                                                                                                            

6. W celu sprawnego i właściwego przebiegu rekrutacji do przedszkola, dyrektor Centrum Oświatowego na mocy zarządzenia, powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 

 • Z-ca dyrektora jako przewodniczący Komisji,
 • przedstawiciel organu prowadzącego,
 • przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.

 

7. Komisja Rekrutacyjna w składzie imiennym powoływana jest przez Dyrektora Centrum Oświatowego w Koszycach.

8. Przewodniczący Komisji:

 • wyznacza termin zebrania Komisji,
 • zapoznaje Komisję z Regulaminem rekrutacji,
 • wyznacza spośród członków Komisji protokolanta,
 • ogłasza wyniki rekrutacji.

9. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • rozpatrzenie Kart zgłoszeń zgodnie z kryteriami przyjęć,
 • przygotowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na dany rok szkolny,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji – lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych, lista wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na braki formalne lub wpłynęły po terminie.

10. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.

11. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor C.O, biorąc pod uwagę kryteria rekrutacji.

 

POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Oświatowego w Koszycach.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy Koszyce niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, komisja- po weryfikacji wniosków spełniających wymogi zawarte w Zasadach Rekrutacjininiejszego Regulaminu- w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria określone w art.20c ustawy z dnia 06.12.2013r. tj:
  1.  Wielodzietność rodziny kandydata; - 10 punktów,
  2.  Niepełnosprawność kandydata;  - 10 punktów,
  3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; - 10 punktów,
  4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata: - 10 punktów,
  5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; - 10 punktów,
  6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; - 10 punktów,
  7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą; - 10 punktów.
  8. Zgodnie z art. 20c ust. 3 ustawy z dnia 06.12.2013r. – kryteria te mają jednakowa wartość i wynoszą po 10 punktów za każde z kryteriów.
  9. Jeśli po tym etapie postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami bądź kandydaci uzyskali jednakowa ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez Dyrektora Centrum Oświatowego w Koszycach w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Koszyce.
  10. Kryteria dodatkowe spełniają:
   1. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola w Koszycach; -15 punktów,
   2. Dzieci obojga rodziców pracujących; - 10 punktów,
   3. Dzieci rodziców, którzy deklarują pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej :5h + 1h.- 5 punktów, 5h + 2h  - 10 punktów, 5h + 3h – 15 punktów.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

1. Rekrutacja odbywa się jeden raz w roku w marcu. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

2. Do 28 luty dyrektor Centrum Oświatowego ogłasza rekrutację do przedszkola na nowy rok szkolny.

3. Od 1 do 31 marca wydawane są i przyjmowane Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.

4. Komisja Rekrutacyjna zbiera się w czasie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły 
w terminie od 10 do 25 kwietnia .

5. W ciągu dwóch dni po zebraniu Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji dzieci.

 

                                                             ODWOŁANIA

1. Rodzic lub prawny opiekun dziecka ma prawo złożyć pisemne odwołanie od ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną wyników rekrutacji do dyrektora C.O w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

2. W celu rozpatrzenia odwołania dyrektor CO powołuje Komisję Odwoławczą.

3. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od daty jego wpływu,

a przewodniczący powiadamia rodziców niezwłocznie o decyzji Komisji Odwoławczej.

4. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.

 

DOKUMENTOWANIE REKRUTACJI

 

1. W dokumentacji przebiegu rekrutacji znajdują się następujące dokumenty:

 • zarządzenie dyrektora CO w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji 
  do przedszkola w Koszycach,
 • regulamin rekrutacji,
 • zarządzenie dyrektora w sprawie rekrutacji do przedszkola, jej terminu i przebiegu,
 • zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w składzie stanowiskowym oraz imiennym,
 • kopie pisemnych imiennych powołań członków Komisji Rekrutacyjnej,
 • wykaz Kart zgłoszeń do przedszkola, które wpłynęły w terminie,
 • wykaz Kart zgłoszeń, które wpłynęły po terminie,
 • protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej podpisany przez jej wszystkich członków
 • lista dzieci przyjętych,
 • lista dzieci nieprzyjętych,
 • lista rezerwowa dzieci spełniających wszystkie kryteria rekrutacji,
 • wykaz wniosków nierozpatrzonych z określeniem przyczyn.

2. Ponadto, gdy zachodzi taka potrzeba, w dokumentacji przebiegu rekrutacji muszą znaleźć się:

 • zarządzenie dyrektora CO w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w składzie stanowiskowym oraz imiennym,
 • wykaz odwołań, jakie wpłynęły w określonym terminie,
 • kopie imiennych powołań członków Komisji Odwoławczej,
 • protokół z zebrania Komisji Odwoławczej,
 • kopie odpowiedzi pisemnej przesłanej stronom odwołującym się.

3. Dokumentacja rekrutacji jest jawna poza indywidualnymi Kartami zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rekrutacja odbywa się z poszanowaniem prawa obywatela do ochrony danych osobowych.

2. Pracownicy Centrum Oświatowego w Koszycach oraz inne osoby uczestniczące w procesie rekrutacji zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

4. Regulamin rekrutacji do przedszkola w Koszycach zostanie opublikowany na stronie internetowej Centrum Oświatowego w Koszycach, na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola. Będzie również dostępny w sekretariacie Centrum Oświatowego w Koszycach.

 

                                                                      Dyrektor  Centrum Oświatowego w Koszycach

 

                                                                                             Ryszard  Kłos

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl