kalendarium
Poniedziałek, 2018-10-22
Imieniny:
Haliszki, Lody
kalendariummenumenupoleć nas

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

poleć nas
Logo BIP
+1
+13°
+
Koszyce
Wtorek, 03
Środa   +17° +
Czwartek   +13° +
Piątek   +14° +
Sobota   +10° +
Niedziela   + -1°
Poniedziałek   + -5°
http://koszyce.szkolnastrona.pl/container/102-2152.jpg

Regulamin przedszkola samorządowego w Koszycach

Jesteś tu: » Strona główna » PRZEDSZKOLE » Regulamin przedszkola samorządowego w Koszycach

Regulamin przedszkola samorządowego w Koszycach

    Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej przedszkola oraz  pogłębiania  współpracy z rodzicami i nadania jednolitego  kierunku wychowania dzieci, podajemy do wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie go.    

 

 

FUNKCJE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Społeczna – pomoc rodzicom pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

Opiekuńcza – szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka.

Dydaktyczna – wszechstronne wychowanie i przygotowanie dziecka do szkoły przez świadome, celowe i planowe kierowanie działalnością dziecka.

 

    Pełną realizację wszechstronnej funkcji przedszkola umożliwia  ,, Program ABC XXI wieku Wychowania przedszkolnego”  zatwierdzony i dopuszczony do realizacji przez MENiS.

 

    Program Wychowania  w przedszkolu odpowiada w pełni postulatowi demokratyzacji systemu wychowania wyrażającej się  równymi szansami startu szkolnego dla wszystkich dzieci.

   

FUNKCJONOWANIE  PRZEDSZKOLA

 • Do przedszkola są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.30 – 15.30.
 • Zapisy dzieci na nowy rok szkolny odbywają się w kwietniu-maju bieżącego roku szkolnego.
 • Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszeń.
 • W przypadku dużej liczby chętnych dzieci -  w pierwszej kolejności przyjmowane są pięcioletnie  i czteroletnie dzieci, a także te, u których sytuacja rodzinna jest trudna.
 • Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 • Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców.
 • Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci. Rada Rodziców ma także głos doradczy w wydatkowaniu środków pieniężnych zebranych na tzw. ,,Radę Rodziców” , jak również innych składek zebranych w ciągu roku szkolnego.
 • Informację o rezygnacji dziecka uczęszczającego do przedszkola  należy zgłosić na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie  naliczania odpłatności za przedszkole.
 • Opłata stała mie podlega zmniejszeniu w przypadku długotrwałej choroby dziecka.
 • Przerwa wakacyjna przedszkola trwa taki okres jaki jest zatwierdzony w  projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny przez organ  prowadzący.

   

PROCEDURA   PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA DZIECI

 • Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.
 • Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 • O wypadku każdej odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować dyrekcję Centrum Oświatowego. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami ( prawnymi opiekunami dziecka).
 • W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów) , nauczyciel oczekuje z dzieckiem  1/2 godziny.
 • Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem ( prawnym opiekunem).

    

FREKWENCJA   DZIECI

 • Dziecko zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 • Dłuższa przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów, po  uprzednim porozumieniu z dyrekcją. Każda nieobecność musi być zgłaszana.
 • Dyrekcja Centrum Oświatowego upoważniona jest do skreślenia z listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w przypadku:
 • Niestawienia się dziecka do 15 września bieżącego roku szkolnego jeżeli nie ma podanej przyczyny nieobecności.
 • Nieregularnego wpłacania odpłatności za przedszkole ( 2 miesięczne nieopłacenie przedszkola powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków).
 • Braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 21 dni.
 • Zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.
 • Rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola.
 • W przypadku jeżeli dziecko wykazuje agresję w stosunku do innych (dzieci, nauczyciele, personel), nie stosuje się do norm panujacych w grupie, dewastuje mienie przedszkolne i nie szanuje pracy swoich koleżanek i kolegów, utrudnia przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, nauczyciel za zgodą rodziców ma prawo skierować dziecko na konsultację z pedagogiem szkolnym.
 • Jeżeli praca rodziców i wszelkie podejmowane czynnosci terapeutyczne nie przynoszą efektu, a zachowanie dziecka nie zmienia się, Dyrekcja Centrum po wcześniejszym zaopiniowaniu pedagoga szkolnego i Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy pzredszkola, pzryjmujac na jego miejsce kolejne dziecko z listy rezerwowej.

       

WYPOSAŻENIE  DZIECKA

 • Dziecko na rozpoczęcie roku szkolnego przynosi ze sobą tzw. wyprawkę, która jest określana co rok i podana do wiadomości rodziców.
 • Dziecko powinno przynieść ze sobą obuwie na zmianę.
 • Do przedszkola nie należy dawać dziecku zabawek i słodyczy.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dziecko do przedszkola bez zezwolenia nauczyciela ( zagubienie lub zniszczenie zabawki itp.)

    

PRAWA  I OBOWIĄZKI  DZIECKA

  

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do :

 • Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
 • Opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej,
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 • Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
 • Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia czy narodowość, akceptowanie ich potrzeb,
 • Zaspokajanie poczucia bezpieczeństwa,
 • Wprowadzania kulturę bycia,
 • Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

  

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

 • Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania,
 • Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
 • Szanowania wytworów innych dzieci,
 • Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych,
 • Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 • Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych.
 • Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
 • Przestrzeganie higieny osobistej,
 • Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno.

 

PRAWA  I OBOWIAZKI  RODZICÓW  WZGLĘDEM  PRZEDSZKOLA

 

Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

 • Rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
 • Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Pomocy w kontaktach ze specjalistami: logopedą, pedagogiem,
 • Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji przedszkola.

  

Rodzice zobowiązani są do:

 • Czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych,
 • Odpłatność za przedszkole należy regulować do 15-go każdego miesiąca . W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość późniejszego terminu wpłaty  u p. intendentki po wcześniejszej konsultacji.
 • Rodzice powinni zapoznać się z informacjami i ogłoszeniami dotyczącymi życia przedszkola, które są uiszczane na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.
 • Rodzice powinni brać czynny udział w życiu przedszkola poprzez udzielenie informacji o dzieciach, ofiarowanie własnej  pomocy, udział w  uroczystościach przedszkolnych, współuczestniczeniu w organizowaniu wycieczek i imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
 • Sprawy dotyczące dzieci i przedszkola powinny być zgłaszane na piśmie lub ustnie do kancelarii dyrekcji,
 • Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka,
 • Rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrekcji Centrum Oświatowego  w obronie jego praw, w przypadku jeśli takie zostały naruszone.

   

Regulamin jest zatwierdzony przez Dyrekcję Centrum Oświatowego w Koszycach i Radę Rodziców.

 

Regulamin  obowiązuje  od dnia 01. września 2008 roku

  

Życzymy  miłej  współpracy!

Opracowanie: szkolnastrona.pl